Nieuwe wetgeving omtrent het fokken met kortstnuitige (ras) hondenZoals u waarschijnlijk bekend, is de wet Dieren dit jaar aangescherpt met vernieuwde criteria met betrekking tot het fokken van kortsnuitige honden.

Deze vernieuwde criteria kunnen gevolgen hebben voor het inzetten van uw fokdieren.

Wij als dierenartsenpraktijk moeten ons houden aan de wetgeving en mogen volgens deze wet niet meewerken aan het fokken van honden die niet aan de criteria voldoen.

Wat houdt dit voor U en onze dierenartsen in:

·         Bij bloedafname voor een progesteronmeting van een hond die valt onder de categorie kortsnuitig, zal eerst een schedelmeting gedaan worden door de behandelend dierenarts.  Deze schedelmeting wordt gedaan volgens de criteria opgesteld in het rapport fokken met kortsnuitige honden ( Criteria ter handhaving van art. 3.4. Besluit Houders van dieren Fokken met Gezelschapsdieren). Progesteron wordt alleen gemeten op het moment dat de hond aan de gestelde eisen voldoet.

·         Deze schedelmeting is pijnloos en wordt niet geregistreerd in het paspoort van uw hond, alleen in het dier zijn  eigen patiëntenkaart in ons systeem. De dierenarts kan pas na het zien van uw hond, inschatten of de schedelmeting nodig is. Voor deze meting wordt ons consulttarief in rekening gebracht.

·         Kunstmatige inseminatie kan alleen toegepast worden wanneer de hond voldoet aan de gestelde criteria. Een schedelmeting is hierbij ook van toepassing.

·         Dracht echo’s en spoed keizersnedes voeren wij altijd uit. Wij handelen uitsluitend in het belang van uw dier.

Wij zijn op de hoogte dat de Raad van beheer een alternatief plan heeft aangeboden bij het ministerie. Echter de criteria opgenomen in de wetgeving zijn hierdoor (nog) niet aangepast.

Wij kunnen dan enkel en alleen uitgaan van de gestelde eisen in het eerder genoemde rapport fokken met kortsnuitige honden.